ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa cơ sở

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm thành phố Vinh. Ảnh TN

Nhằm tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa theo tinh thần Kết luận số 95-KL/TU ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 269/UBND-TH ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động thiết chế văn hóa nông thôn tập trung vào nội dung:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động ngắn hạn, dài hạn trình cấp có thẩm quyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động: tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sản xuất và đời sống của nhân dân ở cơ sở; hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng; xây dựng và phát triển các loại hình CLB đặc biệt chú trọng CLB dân ca Ví, Giặm, các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em phù hợp với đặc trưng văn hóa vùng, miền, dân tộc; Triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các hoạt động xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới; Rà soát, bổ sung, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo các nguyên tắc theo quy định, chú trọng việc bảo vệ, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng các giá trị văn hóa mới phù hợp với đặc điểm tình hình cộng đồng dân cư.

Ngành sẽ tập trung vào đối tượng là các xã hoặc thôn, xóm, bản, làng của xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao/nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã miền núi; các cơ sở thôn có phong trào văn hóa, thể thao phát triển nhưng cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu, không đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động….để hỗ trợ thiết bị phục vụ cho hoạt động văn hóa cộng đồng đối với thiết chế văn hóa cơ sở theo định mức quy định và thực hiện xây dựng pano tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, văn hóa nông thôn mới cho Nam Đàn (một trong 04 huyện của cả nước được Chính phủ chọn thí điểm xây dựng huyện điểm nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018 - 2025).

Kim Thủy

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn