ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức Ngành Văn hóa và Thể thao năm 2017

Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ;

Triển khai một số nội dung yêu cầu tại công văn số 1642/UBND-TH ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khóa XII thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 về công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính;

Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 và những năm tiếp theo như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI

1. Cán bộ: Các đồng chí lãnh đạo Sở.

2. Công chức

a) Công chức lãnh đạo, quản lý:

- Trưởng, phó phòng Sở;

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

b) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

- Chuyên viên các phòng Sở;

- Nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Viên chức

a) Viên chức quản lý

- Phó thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;

- Trưởng Ban, Phó trưởng Ban quản lý dự án xây dựng các công trình văn hóa, thể thao, du lịch.

b) Viên chức không giữ chức vụ quản lý

- Viên chức trong biên chế các đơn vị trực thuộc;

- Lao động hợp động không xác định thời hạn trong định biên làm chuyên môn nghiệp vụ; Lao động hợp đồng không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị trực thuộc.

II. NGUYÊN TẮC, THẨM QUYỀN VÀ THỜI ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Nguyên tắc đánh giá, phân loại

a) Bảo đảm đúng thẩm quyền; cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

b) Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.

c) Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

đ) Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

e) Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

2. Thẩm quyền đánh giá phân loại

- Lãnh đạo Sở: Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định;

- Trưởng, phó phòng Sở và tương đương; Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Sở; Chuyên viên, nhân viên hợp đồng các phòng Sở: Giám đốc Sở quyết định;

- Viên chức không giữ chức vụ quản lý và nhân viên hợp đồng các đơn vị trực thuộc: Thủ trưởng đơn vị quyết định.

3. Thời điểm đánh giá, phân loại:

- Việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác.

- Thời điểm đánh giá và phân loại được tiến hành vào cuối năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng.

III. NỘI DUNG, TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI

1. Nội dung và tiêu chí đánh giá, phân loại

- Nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo Điều 56 Luật Cán bộ, Công chức và Điều 41 Luật Viên chức, được nêu cụ thể tại các mẫu phiếu đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức ban hành kèm theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ (Mẫu phiếu số 01, 02 và 03 đính kèm).

- Tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 11, 12, 13, 14 (đối với cán bộ); Điều18, 19, 20, 21 (đối với công chức); Điều 25, 26, 27, 28 (đối với viên chức) Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Điểu 1 Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ, được biểu hóa thành các bảng tiêu chí 1, 2, 3, 4, 5 đính kèm văn bản này.

2. Quy trình đánh giá, phân loại:

Quy trình đánh giá đối với lãnh đạo Sở thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ tỉnh ủy;

Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy trình sau:

a) Cá nhân rà soát, tự đánh giá bản thân theo các tiêu chí quy định cho từng chức danh như sau:

- Với Công chức lãnh đạo, quản lý (Bảng tiêu chí 1);

- Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (Bảng tiêu chí 2);

- Viên chức quản lý (Bảng tiêu chí 3);

- Viên chức không giữ chức vụ quản lý (Bảng tiêu chí 4);

- Cán bộ (Bảng tiêu chí 5).

b) Trên cơ sở đánh giá theo các nội dung tiêu chí, cá nhân làm báo cáo đánh giá kết quả công tác năm theo mẫu quy định đính kèm (Công chức: Mục I, II mẫu phiếu số 02; Viên chức: Mục I, II mẫu phiếu số 03).

c) Cá nhân trình bày kết quả tự đánh giá cho từng tiêu chí và trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của phòng (đơn vị) để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Thành phần tham dự là toàn thể công chức, viên chức và người lao động của phòng (đơn vị). Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp;

d) Cấp ủy đảng cùng cấp nơi cá nhân công tác có ý kiến bằng văn bản về công chức, viên chức được đánh giá, phân loại.

đ) Trưởng các phòng Sở, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc hoàn chỉnh các nội dung tại mục III của phiếu đánh giá công chức, viên chức theo thẩm quyền;

e) Các phòng, đơn vị trực thuộc tập hợp, gửi phiếu đánh giá phân loại (Kèm theo bảng tiêu chí đã đánh giá) của cá nhân là công chức, viên chức quản lý về Sở Văn hóa và Thể thao (Qua phòng Tổ chức Pháp chế) để tổng hợp, tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức đánh giá, quyết định phân loại và lưu hồ sơ của Sở.

Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý các đơn vị trực thuộc, các phòng, ban, bộ phận quản lý trực tiếp viên chức gửi phiếu đánh giá (Kèm theo bảng tiêu chí đã đánh giá) về bộ phận tham mưu công tác tổ chức cán bộ của đơn vị để tổng hợp, tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị tổ chức đánh giá, quyết định phân loại và lưu hồ sơ tại đơn vị.

f) Sau khi có kết luận cuối cùng, cấp có thẩm quyền thông báo bằng văn bản về kết quả đánh giá, phân loại cho công chức, viên chức theo quy định.

j) Sau khi nhận được thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của người hoặc cấp có thẩm quyền, trường hợp công chức viên chức không nhất trí với kết luận đánh giá, phân loại thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

h) Kết quả đánh giá, phân loại được thể hiện bằng văn bản, lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC

Ngoài những quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Nghị định 88/2017/NĐ-CP, để thống nhất đánh giá và phân loại công chức, viên chức đối với một số trường hợp đặc biệt, thống nhất như sau:

1. Đối với các trường hợp luân chuyển, biệt phái hoặc tăng cường thực hiện nhiệm vụ công tác được giao tại cơ quan, đơn vị khác: Do cơ quan, đơn vị tiếp nhận, sử dụng công chức, viên chức được luân chuyển, biệt phái, tăng cường thực hiện các quy trình đánh giá, phân loại. Kết quả phân loại, đánh giá được lưu giữ tại cơ quan, đơn vị tiếp nhận, sử dụng và gửi cơ quan, đơn vị cử biệt phái để lưu, theo dõi và thực hiện các chế độ, chính sách (nếu có);

2. Công chức, viên chức mới được tuyển dụng đang trong thời gian tập sự chưa đủ 06 tháng chưa thực hiện đánh giá và phân loại; trong trường hợp tại thời điểm đánh giá và phân loại trùng với thời điểm đánh giá kết quả tập sự thì kết quả nhận xét, đánh giá trong thời gian tập sự được làm cơ sở để đánh giá và phân loại công chức, viên chức.

3. Văn bản của cấp uỷ đảng cùng cấp nơi công chức, viên chức công tác có ý kiến về công chức, viên chức được đánh giá, phân loại có trước khi tiến hành cuộc họp xét đánh giá phân loại.

V. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

1. Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức đánh giá và phân loại công chức, viên chức; hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Tổ chức Pháp chế) theo đường văn bản và địa chỉ Email: tdkt.svh@gmail.com hạn cuối là 30/11/2017 và hàng năm.

Hồ sơ gồm:

- Biên bản cuộc họp kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của phòng, đơn vị (Theo mẫu đính kèm);

- Phiếu đánh giá và phân loại kèm theo bảng tiêu chí tự đánh giá của các cá nhân: Công chức (Mẫu số 02), viên chức quản lý (Mẫu số 03);

- Ý kiến bằng văn bản của cấp ủy Đảng cùng cấp nơi cán bộ, công chức, viên chức công tác.

2. Để phổ biến và thuận tiện cho các đơn vị, cá nhân của ngành tra cứu thực hiện, văn bản này và các mẫu biểu liên quan được gửi trên Cổng TTĐT Sở Văn hóa và Thể thao (http://vhtt.nghean.gov.vn) gồm:

- Các bảng tiêu chí đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Từ số 01 đến 05);

- Phiếu đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (Mẫu số 01, 02, 03);

- Mẫu biên bản cuộc họp kiểm điểm đánh giá và phân loại công chức, viên chức của phòng, đơn vị;

- Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ.

Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức từng đơn vị theo nội dung hướng dẫn trên. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các phòng, đơn vị trao đổi qua Phòng Tổ chức pháp chế để cùng thống nhất.


Tải về các biểu mẫu:

1. Biên bản cuộc họp kiểm điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của phòng, đơn vị (Tải về tại đây)

2. Bảng tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức giữ chức vụ quản lý(Tải về tại đây)

3. Mẫu phiếu đánh giá số 01 - 02 - 03 (Tải về tại đây)

4. Nghị định số 56/2015/NĐ-CP (Tải về tại đây)

5. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2015/NĐ-CP (Tải về tại đây)


Phòng Tổ chức Pháp chế - Sở Văn hóa và Thể thao

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn