CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Đảng ủy Sở VHTT tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung HNTW10 khóa XII; NQ 35 của Bộ Chính trị và Di chúc của Bác Hồ (05/08/2019 10:39 AM)

Ngày 2/8/2019, Đảng bộ Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 10 (Khóa XII); Nghị quyết 35-NQ/TƯ ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho gần 250 cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ gồm các thành phần: Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng uỷ, Lãnh đạo Sở; Bí thư, cấp uỷ, cán bộ, đảng viên của 24 chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc; trưởng các đoàn thể.Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tham dự và truyền đạt các nội dung của Hội nghị có đ/c Lê Kim Oanh, UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối các cơ quan cấp tỉnh; chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư đảng uỷ Sở Văn hoá và Thể thao.Ảnh: Đồng chí Lê Kim Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh truyền đạt các nội dung

Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh truyền đạt cụ thể các nội dung.

Về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội nghị được nghe và thấm nhuần về 5 nội dung cốt lõi của Di chúc; giá trị và ý nghĩa cơ bản của Di chúc; những kết quả sau 50 thực hiện Di chúc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và các phương hướng trọng tâm để tiếp tục thực hiện Di chúc của Người trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, nêu một số chủ trương, đường lối chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An trong việc tiếp tục thực hiện Di nguyện của Người trong bức thư cuối cùng Người căn dặn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An.Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Quán triệt Nghị quyết 35/NQ-TƯ, ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trí, thu địch trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, Tổ chức cơ sở Đảng các cấp cần chủ động chủ động, nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, xác định đúng đắn mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để bảo vệ vững chắc nền tảng, tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng để góp phần quan trọng to lớn trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thu địch, phản động trong tình hình mới.

Về các nội dung hội nghị Trung ương 10 (khóa XII), hội nghị được nghe các nội dung về việc chuẩn bị tổ chức đại hội XIII của Đảng, trong đó nói về chủ đề và phương châm chỉ đạo Đại hội; kết cấu của báo cáo chính trị Đại hội; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và diện mạo phát triển đất nước qua 35 năm đổi mới; quan điểm và mục tiêu phát triển; Những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII gắn với các đột phá phát triển; đề cương báo cáo kết quả 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011; tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-T/TƯ của Bộ Chính trị khóa XI và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quán triệt tới cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những cán bộ, đảng viên lãnh đạo chủ chốt của các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc thông qua các nội dung đã được học tập tại Hội nghị, tiếp tục nghiên cứu, tổ chức quán triệt cho toàn thể đảng viên cán bộ, viên chức của đơn vị mình học tập, triển khai Nghị quyết bằng việc lập chương trình, kế hoạch, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của tổ chức cơ sở đảng, đơn vị mình quản lý, phụ trách để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết. Viết bài thu hoạch về nhận thức và trách nhiệm của bản thân thực hiện các nội dung đã được quán triệt./.

Tin và ảnh:

Phan Bích Hậu - Chánh Văn phòng Sở VH&TT

 | 
 
Tin đã đưa:
 
 
 
 
 
TIẾN ĐỘ GQ HỒ SƠ
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
Skip portletPortlet Menu
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu