Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức (20/05/2011 07:36 AM)

Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An

 

1. Lãnh đạo Sở

 a) Sở Văn hoá và Thể thao có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc

 b) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở.

 c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc uỷ quyền điều hành các hoạt động của Sở.

 d) Việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành. Việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc, Phó Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Địa chỉ email

1

Hồ Mậu Thanh

Tỉnh ủy viên - Giám đốc

02383594692

mauthanhvhna@gmail.com

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

Phó Giám đốc

02383561245

huongntt@vhtt.nghean.gov.vn

3

Phạm Tiến Dũng

Phó Giám đốc

02383569960

dungpt@vhtt.nghean.gov.vn

4

Trần Thị Mỹ Hạnh

Phó Giám đốc

02383594377

tranmyhanhhueminh@gmail.com

 2. Cơ cấu tổ chức

a) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

+ Phòng Quản lý Văn hoá

+ Phòng Quản lý Di sản Văn hoá

+ Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hoá và Gia đình

+ Phòng Quản lý  Thể dục Thể thao

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính

+ Phòng Tổ chức - Pháp chế

+ Thanh tra

+ Văn phòng

b) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

- Bảo tàng Nghệ An

- Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

- Ban Quản lý Di tích Nghệ An

- Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ

- Thư viện tỉnh

- Trung tâm Văn hoá tỉnh

- Khu Di tích Kim Liên

- Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản dân ca Xứ Nghệ

- Đoàn Ca múa nhạc dân tộc

- Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể dục thể thao

- Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ thể thao

- Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao

- Tạp chí Văn hoá Nghệ An

- Ban quản lý các dự án xây dựng công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Ban quản lý dự án Bảo tồn tôn tạo Khu di tích Kim Liên gắn với Phát triển du lịch

3. Biên chế

a) Biên chế của Sở Văn hoá và Thể thao và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc được giao theo kế hoạch hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

b) Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Sở Văn hoá và Thể thao, các tổ chức sự nghiệp trực thuộc phải căn cứ vào chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và tuyển dụng cán bộ, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

 


 | 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.