ĐĂNG NHẬP  
image banner
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

VĂN BẢN ĐƯỢC GỬI QUA MẠNG GIỮA CÁC ĐƠN VỊ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tuyên truyền phổ biến Luật Thanh niên; Luật phòng chống ma túy; Nghị định 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ
 

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022:

1. Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 16/6/2020 tại kỳ họp thứ 9, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật Thanh niên số 53/2005/QH11. Luật gồm 07 chương 41 điều nhằm thể chế hóa và hoàn thiện cơ sở pháp lý, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; bảo đảm trách nhiệm của nhà nước, gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức của thanh niên trong thực hiện chính sách, pháp luật để thanh niên được tu dưỡng, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

3. Luật Phòng chống ma túy số 73/2021/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 30/3/2021 tại kỳ họp thứ 11, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 thay thế Luật Phòng, chống ma túy số 23/2000/QH10 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 16/2008/QH12. Luật gồm 08 chương 55 điều nhằm tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy. Trong đó, lực lượng Công an nhân dân là nòng cốt, chủ trì công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; nâng cao nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy, củng cố lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy. Quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần ngăn chặn, đấu tranh từng bước loại trừ tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội; mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu vào trong nước, kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế. 

Tải về

 

Tải về

 

 

Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc sở
Trụ sở: Số 74 Đường Nguyễn thị Minh Khai, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (0238) 3 844 511 / fax: 038.3834.911/ email:vhtt@nghean.gov.vn